Een onafhankelijke commissie heeft de Governance code voor woningcorporaties opgesteld in opdracht van de koepelorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Rijnhart Wonen is het eens met de standpunten die in de code staan. 

Bestuur en Intern toezicht
Rijnhart Wonen is een stichting. Het bestuur bestaat uit Chrétien Mommers, de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken bij Rijnhart Wonen. Daarbij geeft de RvC de bestuurder advies. Regelmatig is er overleg tussen de RvC en de bestuurder. Om te komen tot duidelijke onderlinge afspraken, werken we volgens:


Verantwoording
Net als goed toezicht is ook het afleggen van verantwoording noodzakelijk. Dit doen wij op een open en transparante manier. Dat kunt u lezen in ons jaarverslag van 2022.

Extern toezicht
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) beoordeelt het functioneren van alle corporaties. In een ‘oordeelsbrief’ gaat zij in op financiële kenmerken en of de corporatie zich houdt aan de wet- en regelgeving. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. En is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).


Visitatie
Een keer per 4 jaar meet een onafhankelijk bureau onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties (visitatie). In 2010 is Rijnhart Wonen voor het eerst gevisiteerd door Ecorys. Rijnhart Wonen vroeg zelf om een vervroegde 2e visitatie. Om te zien of de al in 2010 waargenomen positieve ontwikkeling zich heeft doorgezet. En om te laten toetsen of de de vorige visitatie voldoende zijn opgepakt. Deze 2e visitatie vond begin 2012 plaats, opnieuw door Ecorys. In 2016 voerde Reaflex de visitatie uit. Ecorys voerde in 2021 weer de visitatie uit over de jaren 2017-2020. De uitkomsten vindt u hier: